MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje - JAVNI POZIV
Nazad na sve novosti
Novosti

MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje - JAVNI POZIV

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 i 11/22) i Odluke o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom MH „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" akcionarsko društvo Trebinje, broj: SA-1544-VII/5 od 26.02.2022. godine, emitent MH „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" akcionarsko društvo Trebinje, dana 23.03.2022. godine (u daljem tekstu: Emitent), objavljuje


                                          JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
                   II (DRUGE) EMISIJE REDOVNIH (OBIČNIH) AKCIJA JAVNOM PONUDOM

Emitent upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Emitenta, broj: SA-1544-VII/5 koju je usvojila Skupština akcionara Emitenta dana 26.02.2022. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Jedinstvenim prospektom II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.


Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je odobrila Jedinstveni prospekt II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, Rješenjem broj: 01-UP-31-94-6/22 od 22.03.2022. godine, pod sledećim uslovima:


 Ukupan broj emitovanih akcija: 280.000.000
 Nominalna vrijednost jedne akcije: 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilnih maraka)
 Nominalna vrijednost emisije: 280.000.000,00 KM (slovima: dvijestotineosamdeset miliona konvertibilnih maraka)


 Rok trajanja upisa i uplate, mjesto upisa i uplate. Upis i uplata akcija iz II (druge) emisije počinje 8-og dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno od 31.03.2022. godine. Upis i uplata akcija će trajati ukupno 20 dana, s tim da će se prvih 15 dana koristiti pravo preče kupovine.


 Pravo preče kupovine - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 18.03.2022. godine, imaju pravo preče kupovine akcija II (druge) emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta. Rok za korištenje prava preče kupovine počinje 31.03.2022. godine i trajaće 15 dana, zaključno sa danom 14.04.2022. godine. Upis akcija po osnovu prava preče kupovine vrši se u prostorijama BDD „Monet broker" a.d. Banja Luka u Ulici Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 časova, potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Uplata akcija vrši se u novcu na poseban privremeni račun otvoren u Novoj Banci AD Banja Luka, za deponovanje uplata u postupku emisije akcija, broj: 555-09000563199-19.


Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija u trajanju od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Upis i uplata preostalih akcija vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika


 Prodajna cijena akcija iz II (druge) emisije, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi od 0,46 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,46 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
Uplata akcija vrši se u novcu. Upisane, a neuplaćene akcije ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu. Emisija se smatra uspješnom kad je upisano i uplaćeno najmanje 60% od ukupnog broja akcija.


 Emitent zadržava pravo da, u skladu sa članom 39. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 47/17 i 11/22) završi javnu ponudu akcija iz II (druge) emisije ukoliko postojeći akcionari prilikom korišćenja prava preče kupovine uplate i upišu minimalno 60% ponuđenih akcija.


 Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu redovnih (običnih) akcija iz II (druge) emisije ukoliko se prije isteka roka od 20 dana upiše i uplati cjelokupna ponuđena količina redovnih (običnih) akcija iz II (druge) emisije.


 Emitent će javni poziv za upis i uplatu II (druge) emisiju redovnih (običnih) akcija zajedno sa Jedinstvenim prospektom objaviti na Internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com), na internet stranici Emitenta (www.henatrebisnjici.com) i internet stranici Agenta emisije (www.monetbroker.com).


 Upis se može izvršiti lično ili posredstvom punomoćnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice, uz prilaganje propisno ovjerene punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanje na uvid identifikacionog dokumenta.

 Za sprovođenje ove emisije nadležna je Uprava Emitenta.

 Više informacija o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Emitenta može se dobiti kod Agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600. Jedinstveni prospekt moguće je naručiti putem zvanične adrese elektronske pošte Agenta emisije: mail@monetbroker.com.

Emitent zastupan po
BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka

Ostale novosti