logo etrader

:: Pravila berzanskog posrednika ::

Na osnovu člana 107. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 92/06), člana 33. Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 26/07) i člana 24. Statuta Brokersko dilerskog društva «MONET BROKER» a.d. Banja Luka Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 18.12.2009.. godine donosi:

Pravila i uputstva

Ovim Pravilima Brokersko-dilersko društvo „Monet broker“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Berzanski posrednik) utvrđuje poslove koje obavlja berzanski posrednik i reguliše uslove i način obavljanja poslova Berzanskog posrednika i to:

 1. Opšte odredbe
 2. Poslovi berzanskog posrednika
  • Brokerski poslovi
   • Način obavljanja trgovine hartijama od vrijednosti
   • Osnov za izvršenje posla
    • Ugovor
    • Vrste i sadržaj naloga klijenta
    • Ispostavljanje i prijem naloga
    • Izmjena i opoziv naloga
    • Izvršenje naloga
  • Dilerski poslovi
  • Poslovi upravljanja portfelljom
  • Poslovi agenta emisije
  • Poslovi preuzimanja skcionarskih društava
  • Poslovi investicionog savjetovanja
 3. Odgovornost klijenta
 4. Odgovornost berzanskog posrednika
 5. Način ispunjenja ugovornih obaveza
 6. Način informisanja klijenta
 7. Sadržaj i način vođenja knjige naloga i druge evidencije
 8. Rizici poslovanja sa hartijama od vrijednosti
 9. Visina i način utvrđivanja i obračunavanja provizija i drugih naknada
 10. Odredbe o tajnosti podatka
 11. Etički kodeks
  • Osnovna načela profesionalne etike
  • Primanje poklona
  • Dopunski rad
 12. Procedure i mjere interne kontrole
 13. Postupci i način informisanja uprave o izloženosti riziku berzanskog posrednika
 14. Odredbe o internim politikama za borbu protiv pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti
  • Politika prihvatljivosti klijenta
  • Politika prihvatljivosti klijenta za Berzanskog posrednika
  • Identifikacija i vrednovanje nivoa rizika za Berzanskog posrednika
  • Zemlja porijekla klijenta
  • Postupanje sa klijentima na javnim funkcijama
  • Povezane transakcije
  • Saradnja sa finasijsko obavještajnim odjeljenjem Državne agnecije za istrage
  • Zaštita i čuvanje podataka
 15. Prelazne i završne odredbe
 • BIRS
 • FIRS
 • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo