logo etrader

:: Poslovi i usluge ::

“Monet broker” a.d. banja Luka kao berzanski posrednik trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti i Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze.

Na organizovanom berzanskom tržištu Berzanski posrednik trguje hartijama od vrijednosti: 

 • Na berzanskoj kotaciji
 • Na slobodnom berzanskom tržištu
 • Na periodičnim aukcijama

Osnov za izvršenje posla: 

Ugovor: 

Ugovor sa brokersko dilerskim društvom se sklapa pri:

 • Posredovanju u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi)
 • Trgovini hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi)
 • Poslovima preuzimanja
 • Blok Poslovima i sl.

Ugovor sa klijentom potpisuje ovlašteno lice Berzanskog posrednika. Ugovor nije potrebno zaključiti u slučaju kada klijent daje nalog za jednokratnu prodaju akcija stečenih u postupku privatizacije.
Za sklapanje Ugovora fizičko lice treba da priloži:

 • Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (npr. lična karta, pasoš, vozačka dozvola
 • broj računa u banci ( žiro-račun banke i partija )

Pravna lica prilažu sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima (statistika)
 • Žiro-račun
 • Obrazac sa ovjerenim potpisima lica ovlaštenih za zastupanje (OP obrazac)
 • Ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom lica ovlaštenog za zastupanje
 • Strana pravna lica moraju priložiti gore navedenu dokumentaciju, ovjerenu kod notara i prevedenu kod ovlašćenog sudskog tumača
 • Drugu dokumentaciju koju odredi Berzanski posrednik

Ukoliko je klijent maloljetno lice, Ugovor u njegovo ime potpisuje roditelj ili staratelj. Roditelj, uz kopiju svog identifikacionog dokumenta, prilaže kopiju rodnog lista djeteta, a original na uvid.

Ugovor za fizičko lice klijenta može sklopiti i lice koje klijent ovlasti, a koje može isključivo biti:

 • Srodnik u prvom stepenu prave linije srodstva
 • Bračni drug
 • Advokat

Vrste i sadržaj naloga klijenta 

Naši klijenti mogu da ispostave sljedeće vrste naloga za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti:

 • Nalog po cijeni na tržištu;
 • Nalog po limitiranoj/ograničenoj cijeni;
 • Dnevni nalog;
 • Nalog do određenog datuma;
 • Nalog do opoziva;
 • Nalog sa rasponom;
 • Nalog sa rasponom i odstranjivanjem neizvršene količine;
 • Nalog sa skrivenom količinom;
 • Nalog “ sve ili ništa“;
 • Nalog sa minimalnom količinom prvog zaključenog posla;
 • Nalog sa minimalnom količinom svih zaključenih poslova;
 • Slobodni (diskrecioni) nalog;
 • Nalog za poništavanje (opoziv naloga);
 • Zajednički nalog;
 • Nalog za kupovinu u svrhu poklona;

Ispostavljanje i prijem naloga 

Podnošenje naloga za kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti vrši se neposredno u sjedištu Berzanskog posrednika i to:

 • Srodnik u prvom stepenu prave linije srodstva;
 • Bračni drug;
 • Advokat;
 • BIRS
 • FIRS
 • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo