logo etrader

:: Poslovi i usluge ::

Blok Poslovi

Blok poslovi sa hartijama od vrijednosti predstavljaju najmanje onu količinu hartija od vrijednosti koja zadovoljava kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:

  • Posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu
  • Kursu iz posla sa blokom

Član berze može zaključiti posao sa hartijama od vrijednosti koje su uvrštene u berzansku kotaciju ili slobodnoberzansko tržište i izvan organizovanog tržišta odnosno BST, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Predmet takvog posla je blok hartija od vrijednosti
  • Član Berze zaključuje takav posao samo za svoj račun i za račun jednog klijenta, ili samo za račun dva pojedina klijenta
  • Član berze koji je zaključio posao sa blokom hartija od vrijednosti, mora Berzi prijaviti zaključenje takvog posla na način propisan Uputstvima
  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo